dinsdag 22 mei 2018

Duurzaam veilige kruispunten op fiets(snel)wegen: nood aan een structurele aanpak

Vlaanderen zet in op een netwerk van fietssnelwegen. Dit hoofdnetwerk zou een toonbeeld moeten zijn van comfortabele en vooral veilige fietsinrichtingen, voor jong en oud.
Momenteel staat de praktische uitvoering mijlenver van het wensbeeld. Erger: de heraanleg van kruispunten wordt vaak niet benut om het netwerk veiliger te maken. Er is maw, naast een budget dat in verhouding staat tot de baten, ook nood aan meer coördinatie en kwaliteitsgarantie.

Enkele waarnemingen en voorstellen om de bestaande kruispunten versneld te beveiligen.
Duurzaam veilig
De Nederlandse visie 'duurzaam veilig wegverkeer' bestaat een jaar of twintig en is internationaal toonaangevend in de transitie naar een duurzame en veilige leefomgeving. De SWOV bracht in 2018 een actualisering uit, de Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 (beknopt verslag) of kortweg DV3. In twee zinnen samengevat luidt deze visie:
Een duurzaam veilig wegverkeer voorkomt doden, ernstig verkeersgewonden en blijvend letsel door onderliggende risico’s van het gehele verkeerssysteem systematisch terug te dringen. Centraal staat daarbij ‘de menselijke maat’: door uit te gaan van behoeften, competenties, beperkingen en kwetsbaarheid van mensen kan het verkeerssysteem op een realistische wijze maximaal veilig worden uitgewerkt.
Of zeer concreet voor de jonge fietser:
'In een duurzaam veilig wegverkeer kan ieder kind veilig naar school fietsen door een veilige weginrichting en veilige snelheden, en is het zelf ook voldoende fysiek beschermd'
Fiets(snel)wegen: casestudie F106
Hoe scoren onze fietssnelwegen op dit gebied?
Omdat ik er zelf dagelijks langs pendel, neem ik de (toekomstige?) fietssnelweg F106 onder de loep. Deze veelgebruikte bestaande fietsweg loopt over het tracé van de oude spoorlijn Aarschot-Herentals en maakt deel uit van het officiële Vlaamse fietssnelwegennetwerk.
Het is er nu al fantastisch fietsen, een welgemeende dankjewel aan alle betrokkenen dus! De provincie Antwerpen kleurt het tracé niet onverwacht groen:

F106: als groen ingekleurd in het netwerk van fietsostrades van de provincie Antwerpen, een zalig stukje fietsen in Vlaanderen, mooi asfalt, geen auto's, maar...
Als ik alle kruispunten tussen Ramsel en Herentals in kaart breng, ziet het plaatje er minder fraai uit:

Detailanalyse (inclusief suggesties) van kruispunten op de F106, op basis van de ontwerpvisie 'duurzaam veilig'.
De getoonde labels zijn de veiligheidsscore op 10 naar eigen inschatting en DV3, status mei 2018
Op deze 15km kruist de fietser zo'n 22 wegen met gemotoriseerd verkeer.
Nog wat cijfers?
 • 0 van de 22 kruispunten zijn conform het Vademecum Fietsvoorzieningen: er zijn bvb. altijd wel hekjes of paaltjes die niet conform zijn.
  Elke dag moet ik er zo'n 38x2x2 = 152 vermijden.
 • 17 van de 22 oversteken bieden een volgens de DV3 niet aanvaardbaar veiligheidsrisico voor de fietser: één foute inschatting heeft een vermijdbaar risico op fatale afloop.
 • Op 15 van de 22 kruispunten is een significante doorstromings- en veiligheidsverbetering mogelijk door het simpelweg snoeien van begroeiing.
  NB: het Vademecum Fietsvoorzieningen vraagt voor fietssnelwegen bij voorkeur een vrij zicht vanaf 30m voor het kruispunt, alle details in het hernieuwde standaardwerk CROW Ontwerpwijzer fietsverkeer 2016 p.51-52.
 • De fietser heeft nu nergens voorrang. Op 15 van de 22 kruispunten zouden de fietsers voorrang moeten krijgen als we deze route als  fietssnelweg beschouwen, cfr. de normen van het Vademecum (1).
  Hoe duurzaam is het om de auto op lokale wegen voorrang te geven op de fietser op 'fietssnelwegen'?
 • Op slechts 5 van de 22 kruispunten is de oversteek aangegeven met lichtgevende waarschuwingsborden. Vele kruispunten zijn als automobilist helemaal niet of te laat herkenbaar.
Meest voorkomende uitvoering van de fietsoversteek: vooral de dubbele hekjes zorgen voor heel wat hinder.

Veilige kruispunten: van levensbelang
Bij bijna alle kruispunten ligt de snelheid van het passerend verkeer (veel) te hoog. Dit is niet aanvaardbaar: de meeste aanrijdingen met fietsers vinden plaats op kruispunten; daarbinnen zijn de dwarsaanrijdingen de dominante vorm; bij ruim de helft van dwarsaanrijdingen remt de personenauto in het geheel niet (CROW ontwerpwijzer, p.134).

Ik begrijp de reflex van de gemeenten om poortjes te zetten vanuit de bezorgdheid voor de fietsers, maar dit is geen fundamentele oplossing van het veiligheidsprobleem en creëert er anderen:
 • Obstakels zijn één van de nieuwe aandachtspunten binnen het verkeersveiligheidsbeleid. DV3:
  'Een groot deel van de ernstig verkeersgewonden bestaat uit fietsers die gewond raken in een enkelvoudig ongeval. De fietsinfrastructuur speelt hierbij een belangrijke rol door obstakels (gebrek aan vergevingsgezindheid) en balansverstorende elementen. Willen we de verkeersonveiligheid in de toekomst substantieel terugdringen, dan verdienen met name deze ongevallen aandacht.'

  Het Vademecum fietsvoorzieningen is dan ook recent aangepast (4.1.9):
  'Paaltjes (of andere obstakels) op fietspaden worden vaak gebruikt voor het weren van gemotoriseerd verkeer, maar zijn een belangrijke oorzaak van eenzijdige fietsongevallen en betekenen een permanente hinder voor de fietser.
  ...
  Gelet op de snelheid van het fietsverkeer op fietssnelwegen en het comfort dat geboden moet worden op fietssnelwegen wordt aanbevolen hier nooit obstakels te plaatsen op het fietspad zelf.
  Het plaatsen van paaltjes in het midden van het fietspad, louter om de fietser te attenderen op de nadering van een kruispunt, is niet aanvaardbaar.'

  Ook de Crow Ontwerpwijzer is zeer duidelijk (p.137):
  'Uitgangspunt is dat er ter plaatse van kruispunten liefst geen, en anders zo min mogelijk obstakels worden toegepast. Obstakels kunnen namelijk vooral bij kruispunten over het hoofd worden gezien omdat fietsers juist daar hun aandacht op het verkeer moeten richten. Waar obstakels onmisbaar zijn, moeten ze zich op voldoende afstand van van het kruispuntsvlak bevinden, goed opvallen, niet in de rijloper van fietsers staan en voldoende doorrijruimte overlaten. Paaltjes die deel uitmaken van het kruispunt zijn uit den boze. Als ze werkelijk noodzakelijk zijn, moeten ze op minimaal 12.5m van het kruispunt af geplaatst worden.'

  Alles wat u ooit wilde weten over paaltjes op fietspaden is te vinden in de publicatie 'Keuzeschema sanering palen op fietspaden' (2).
 • Bij de brede hekjes stelt zich het probleem dat de fietser niet alleen met het wegverkeer moet rekening houden, maar ook met zijn traject aan de overkant. De fietsweg kan immers niet blindelings opgereden worden, maar er moet onmiddellijk een manoeuvre uitgevoerd worden. Fietsers van de andere kant belemmeren soms zelfs de toegang tot de fietsweg aan de overkant, iets wat met het toenemende fietsverkeer steeds vaker voorkomt. Deze opzet verhoogt de cognitieve belasting van de fietser en verhindert een vlotte oversteek, net wat we willen vermijden.

Risicogestuurde aanpak
Willen we echt veilige kruispunten, waar je met een gerust hart je fietsende kind kunt laten oversteken, dan is een 'risicogestuurde aanpak' de enige optie. Dit betekent voor kruispunten de actieve weggebruikers scheiden van de gemotoriseerde (brug/tunnel of eventueel in de tijd met een verkeerslicht), of conform DV3, de effectieve snelheid naar minder dan 30 km/u terugbrengen:

DV3, 'Het ontwerpprincipe (bio)mechanica houdt in dat snel stromend verkeer fysiek of in tijd gescheiden is van langzaam verkeer, ...' ; tabel 4; veilige snelheden

Het is hierbij cruciaal dat de 30 km/u wordt afgedwongen: dit kan door een automatische snelheidscamera (3) of door een effectieve verkeersdrempel of verkeersplateau (4), steeds in combinatie met duidelijke signalisatie vooraf en op de kruising zelf.
Ook op de fietsostrade Antwerpen-Mechelen (Mortsel, Molenstraat bvb.) wordt aan deze eisen niet voldaan.
De CROW Ontwerpwijzer (p.136) stelt echter duidelijk:
'Als er dwarsconflicten mogelijk zijn tussen gemotoriseerd verkeer en de kwetsbare verkeersdeelnemers, dan wordt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer aangepast naar een veilig niveau van 30 km/u. Dit wordt bereikt door zowel fysieke aanpassingen aan de weginrichting als de instelling van een maximumsnelheid. Deze maatregelen verkleinen de kans op een ongeval, en als dit toch plaatsvindt, de kans op ernstig letsel.'
Voor zone 70's op lokale wegen kan er eerst overgegaan worden naar een zone 50 om dan op het punt van de overstek een plateau of drempel te hebben die 30 km/u afdwingt. 

Goede praktijkvoorbeelden
Op de Vennbahn, Duitse gedeelte, zijn alle oversteken met lokale wegen verhoogd en heeft de fietsweg voorrang. Een goed Vlaams voorbeeld van een veilige fietsoversteek vond ik in Retie (Zanddijkdreef):
Nadering vanuit het standpunt van de automoblist: duidelijke signalisatie en afdwingen van 30 km/u  door plateau, eerder werd de snelheid al verlaagd naar 50 (5)

Nadering vanuit het standpunt van de fietser: omdat de kruisende weg in voorrang blijft en het zicht links beperkt is, is een duidelijk STOP bord inderdaad aangewezen (cfr aanbevelingen). 

In Utrecht vind je een toepassing van ZebraSafe, inclusief STOP en verhoging:

Zebrasafe bij een oversteekplaats in een Utrechtse fietssnelweg.
Zebrasafe bij een oversteekplaats van een Utrechtse fietssnelweg.Een alternatief is de Bikescout.


Gemiste kansen op de F106 in 2018
Bij twee kruisingen op de F106 werd dit voorjaar het wegdek van de kruisende weg volledig vervangen, een ideaal moment om deze principes in prakijk te brengen. Jammer genoeg gebeurde dit niet:

Westerlo, kruising Industrieweg: betonvakken vervangen in 2018 zonder snelheidsafremming; hier wordt 70 km/u gereden, inclusief inhaalmanoeuvres. NB: het kruispunt een beetje verder is wel verhoogd uitgevoerd met een afdoende snelheidsvermindering maar is te ver van de fietsoversteek om ook daar effect te hebben.

Westero, zelfde kruising Industrieweg, aanduiding fietsoversteek achter de begroeing...

Herentals, heraanleg kruising Duipt 2018: amper gebruikte lokale weg type 3, afremmen gemotoriseerd verkeer dmv klinkertjes die 1cm hoger liggen. NB: Het kruispunt een beetje verder is wel verhoogd uitgevoerd met een afdoende snelheidsvermindering...

Herentals, kruispunt Duipt, standpunt fietser: drempels en hekwerk om de fietser af te remmen...

Kostenefficiënte en snel uitvoerbare oplossingen gezocht!
In mijn gemeente Begijnendijk heeft men recent de aanleg van een verkeersplateau ter beveiliging van een fietsoversteek met een lokale weg type drie aanbesteed. Zeer mooi, alleen bedroeg de inschrijvingsprijs  84 188 € excl. BTW en de uitvoeringstermijn 60 werkdagen!?
Dit lijkt mij een buitensporig bedrag en veel te lange uitvoeringstermijn om 'simpelweg' de snelheid van het gemotoriseerd te beperken? Geen wonder dat alles zo tergend traag gaat in Vlaanderen.
Wie af en toe naar de Ronde van Frankrijk kijkt, kan vaststellen dat men in Frankrijk de laatste jaren in ontelbare dorpen de belangrijkste voetgangersoversteken heeft verhoogd, door middel van een herkenbaar uniform asfalten plateau met driehoekige markering. Gezien de snelheid waarmee dit gebeurd is, zal de kostprijs en de uitvoeringstermijn van deze aanpak wellicht enkele factoren lager liggen.
Het is dit soort van serie-uitvoeringen die de kostprijs drastisch naar beneden halen en waar we, in combinatie met een systematische risico-gebaseerde aanpak, moeten op inzetten.

Beleidsaanbevelingen om het fietsnetwerk versneld duurzaam veilig te maken
 • Verspreid de duurzame veilige mobiliteitsvisie DV3, of maak een Vlaamse variant, en pas deze consequent toe.
 • Neem als provincie of gewest het initiatief voor de beveiliging van gemeenteoverschreidende routes en maak een uitvoeringsplan voor meerdere kruispunten tegelijk. 
 • De gemiddelde Vlaamse gemeente is blijkbaar niet in staat de noodzakelijk kwaliteitssprong in het fietsbeleid door te voeren. Redenen zijn, naast vaak geen politieke prioriteit, een gebrek aan schaalgrootte, mankracht, kennis, ervaring, bestuurlijke slagkracht en budget. Illustratief is dat de uitstekende studiedagen van Fietsberaad Vlaanderen (2 VTEs?) bezocht worden door een handvol tot een tiental gemeenten, het Fietscongres 2018 door 53, er zijn er 308 in Vlaanderen! Zorg daarom voor veel uitgebreidere en systematische ondersteuning en begeleiding.
 • Onderzoek of alle bevoegdheden voor een degelijk fietsbeleid wel op het juiste niveau zitten en of elke actor voldoende budget heeft.
 • Neem de aanbevelingen van het Rekenhof ivm de realisatie van het BFF ter harte 
 • Maak een flowchart van oplossingen ter beveiliging van kruispunten, met daarin oa: 
  • knippen van de straat en dus wegwerken van het conflict met gemotoriseerd verkeer
  • intelligent verkeerslicht met tijdige detectie van fietsers en duwknop
  • snelheidscamera
  • effectieve snelheidsreducerende uitvoering
  • (prefab) fietsbrug/tunnel
 • Bepaal minimale kwaliteitseisen voor een veilig kruispunt voor fietsers, voor verschillende scenario's. Inspiratie in DV3, het volledig herziene standaardboek CROW Ontwerpwijzer 2016 (p. 136 en verder, V21, V22), Fietsberaad publicatie 19 ; Veilige tweerichtingskruispunten biedt ook nieuwe inzichten; artikel Verkeerskunde; Vademecum Fietsvoorzieningen
 • Werk een uniforme signalisatie uit voor fietsoversteken: bij voorkeur lichtgevend, één op voorhand en één op het moment zelf.
 • Werk op Vlaams niveau modelbestekken uit voor (deel)oplossingen ter beveiliging van een fietsoversteek (snelheidsremmers, signalisatie, veilige paaltjes met ribbels indien echt noodzakelijk, ...) of werk met een opdrachtencentrale voor bepaalde componenten.
  Voor de meest voorkomende fietsoversteken lijken mij een beperkt aantal van modeloplossingen te volstaan.
 • Ga in zee met partners en bedrijven die zich kunnen specialiseren en volumes kunnen draaien om zo de kosten te kunnen drukken.
 • Initieer en financier als gewest of provincie zelf, of voorzie in een subsidiëring van 100% als aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
 • Zoek naar out-of-the-box oplossingen: waarom wordt er zo weinig prefab en kunststof gebruikt? Voor oversteken met doodlopende straten of plaatselijk verkeer lijken 'IKEA drempels' een zeer effectieve, spotgoedkope en snel inzetbare oplossing. Wat zijn de (wettelijke) belemmeringen? Een van de bezorgdheden is de veiligheid van fietsers, maar daar valt mits een vrije doorgangsstrook én degelijke signalisatie (denk aan LEDs in het wegdek of drempel, Zebra Safe, inleidende ribbelmarkering) een mouw aan te passen, voor toepassing in specifieke gevallen.


----

(1) De indeling van de wegen in Vlaanderen (primaire, secundaire, lokale weg type 1,2,3, ...) staat voor zover ik weet nergens online? Ik heb de wegen op het tracé ingedeeld volgens mijn eigen ervaringen binnen het mobiliteitsplan Begijnendijk. Het cijfer in de tabel achter de Google maps laag is het type lokale weg (1,2,3) of 0 indien het een secundaire weg betreft.

(2) Inleiding door een introducerende ribbelmarkering conform het Vademecum zie je haast nergens in Vlaanderen terwijl deze absoluut cruciaal is. Zie ook de uitstekende publicatie Seniorenproof wegontwerp voor fietsers over het belang hiervan.
Zichtbaarheid van hoge paal is veel beter, maar na raadpleging van de Nederlandse experts toch niet ideaal: je kan er ook met je stuur tegen rijden en de kans op hoofdletsel wordt groter. Absoluut noodzaakelijk is sowieso een ribbelstrook eventueel in combinatie met verlichting van de paal zoals beschreven in het keuzeschema sanering palen.
Locatie: Dessel, brug over waterloop aan knooppunt 73 en 74.
Ander voorbeeld is de brug aan Sas 7 (knooppunt 95) in Mol

(3) Ik vind het vreemd dat de optie van de snelheidscamera zo weinig gekozen wordt ter beveiliging van gevaarlijke oversteken: snelheid is het voornaamste probleem, camera's zijn zéér effectief (cfr ring van Leuven) en veroorzaken geen lawaaihinder of hinder voor brandweer, bussen, ... .
Mits voldoende signalisatie zijn mensen bovendien zeker bereid 30 km/u te rijden over zeer korte afstand ter beveiliging van een fietsoversteek.
Prijs voor een lege camerapaal inclusief infrarood flitser en grondwerken is iets van een € 20 000. Deze kan zeer recentook -conform- uitgerust worden door bvb. een NK7 (€50 000) die ook door de politie als mobiel toestel kan ingezet worden!
Bestelling kan zeer eenvoudig door de politiezone via de standaard aankoopprocedure (procurement 2016 R3 228). Voor € 200 000 kan je dus al 5 kruispunten zeer goed beveiligen en een mobiele ploeg inzetten om gelijk waar te gaan flitsen en de algehele snelheid naar beneden te halen. Zie ook dit overzicht voor meer details.

(4) Voor de tegenstanders van verhoogde inrichtingen:
'Vooralsnog is er geen goed alternatief voor de verkeersdrempel zolang automatische snelheidsbegrenzers nog geen algemene toepassing krijgen.'  SWOV
Belangrijk is dat gekozen wordt voor ofwel uitvoering volledig in asfalt of met de juiste 30 km/u prefab sinus constructie (CROW 2016 advies fietsvriendelijke snelheidsremmers). Te vaak zijn er "pseudo" plateau's, waar je nog met een veel hogere snelheid over kan rijden, of inrichtingen die zeer veel hinder veroorzaken.  De wettelijke bepalingen voor verhoogde inrichtingen in België zijn te vinden in het KB van 1998 en in art22ter van de wegcode. Zie ook deze zeer handige vergelijkingstabel en prefab voorbeelden van een producent.
Een Berlijns kussen kan een beetje helpen en is snel geplaatst, maar is veel minder effectief.

Of ... we kunnen mensen helpen en belonen om zich aan de toegelaten snelheid te houden. Zo kunnen van een snelheidscultuur naar veiligheidscultuur gaan, bvb. bij de invoering van een slimme km heffing.

(5) Noteer dat hier ook verkeersborden verhoogde inrichting (A14 op 150m en F87 aan het plateau zelf) kunnen (moeten?) staan. Dit impliceert volgens de wegcode art. 22 ter ook een maximale snelheid van 30 km/u, maar veel automobilisten kennen deze regel niet dus zou ik het bord van 30 verkiezen. De verticale elementen en versmalling lijken gezien de laatste inzichten vanuit Nederland (presentatie Paul Schepers op de studiedag Sterk Fietsbeleid) eerder een te vermijden risico (bvb. soms ongevallen met wielerpeletons).

maandag 30 april 2018

Een mobiliteitsmeester voor een echte ecofiscaliteit en een masterplan fiets

Inschrijvingen nieuwe SUV's België
('
Het is duidelijk dat de Belg niet maalt om een zuinigere auto' De Tijd, 07/04/2018)
Enkele jaren na het klimaatakkoord van Parijs en de groots aangekondigde 'taxshift', verwacht een mens dat de verkoop van SUV's gekelderd is. Van een 'investeringspact' verwacht je dat er honderden miljoenen extra richting fietsinfrastructuur gaan.
De realiteit is weerbarstiger: bij gebrek aan ecofiscaliteit die naam waardig, explodeerde de SUV-verkoop terwijl de investeringen voor de fiets aan een slakkegangetje vooruit gingen.
Is het antwoord op de salariswagen echt de leasefiets?
Of is het, na 50 jaar 'koterijbeleid', tijd voor iets anders?
Laat ons een intendant aanstellen over partijgrenzen, regio's en belangengroepen heen, om werk te maken van een ambitieus mobiliteitspact rond ecofiscaliteit en duurzame investeringen.

In zijn pamflet voor een fietsvriendelijker Vlaanderen (DM 28/4/2018) slaat Hans Vandeweghe nagels met koppen:
'We moeten van de minister met zijn allen op de fiets, maar waar is het versneld beleid gericht op fiets­veiligheid, aangepaste infrastructuur en de heropvoeding van de automobilist?'
Ook voor mij is dit een van de grootste mysteries van het overheidsbeleid. Er gebeuren in dit wielergek stukje wereld vreemde dingen met onze rijkdom. Volg even mee.

Als we de Nationale Bank mogen geloven, zet de huidige regering fors in op economische groei door stimulering van de reeds zeer hoge Belgische private consumptie. Er is geen alternatief, hoor je dan. Er zijn er velen. Een effectief fietsbeleid is er er één van.

Zou het een idee zijn om in functie van de noden te investeren in (fiets)infrastructuur? Naast groei levert dit ook veel meer welvaart op, in ons dichtgeslibd en vervuild landje dat gebukt gaat onder bewegingsarmoede en verkeersonveiligheid.
Bron: Fietsersbond & eigen analyse op basis van internalisering externe kosten rapport, studie TML 2016 (1).
Het ruimtegebruik en de huidige aanslag op de leefkwaliteit zitten nog niet in deze externe kosten wegens zeer moeilijk te kwantificeren. De ongevallenkost bij fiesers is dan weer een onderschatting gezien de kleine ongevallen niet werden meegeteld, terwijl die kosten tot €0.125 per km zouden bedragen in 2009 in Vlaanderen. Reden te meer om te investeren in vergevingsgezinde fietsinfrastructuur.
'Maar we investeren al veel!' Is dat zo? Laten we enkele cijfers in perspectief plaatsen, het stimuleren van de consumptie versus investeringen. 'Show me the money', zo je wil.

Het fenomeen van de leasefiets: the sky is the limit
Het systeem van de leasefiets is een rationeel vervolg op het irrationeel systeem van de salariswagen.
Fietsen leveren inderdaad enorme maatschappelijke baten op, daar zijn de meeste beleidsvoerders inmiddels wel achter.
Sinds eind februari 2018 is er een volledige vrijstelling van belasting & sociale lasten van bedrijfsfietsen. Er zijn geen beperkingen op het type fiets of het aandeel woon-werk verplaatsingen. Dit zal zeker de verkoop en in tweede instantie het fietsgebruik aanzwengelen, maar komt met een kostprijs.

De meeste ondernemingen houden de leasekost af van het brutoloon van hun werknemer.
Voor een populaire speed pedelec Stromer ST2 komt dit per fiets neer op € 1400/jaar gemiste inkomsten voor de staat en de sociale zekerheid (brutoloon €3000, leasekost € 175/jaar) (2).
Op aanvraag toon ik lease offertes van bruto € 260/maand waar de gemiste inkomsten voor een hoger loon zelfs iets van een € 2000/jaar per fiets bedragen! Hoewel dit een zwaar overprijsde lease is, doet de werknemer door de fiscale vrijstelling toch nog een zaakje.

Boer, let op uw kippen: fietsleasing is in sneltempo aan het doorbreken. Een gevoel van déjà-vu is moeilijk te onderdrukken. De oproep in 2014 van CFO Eddy De Nys zaliger, weg met de bedrijfswagen, maar ook weg met kafka, is blijkbaar in dovemansoren gevallen.

Fietsinvesteringen: mag het ietsje meer zijn?
Volgen de investeringen in aangepaste fietsinfrastructuur voor al dit puik rollend materieel? We werken in Vlaanderen op drie niveaus:
 • Gemeentes: mijn eigen gemeente Begijnendijk, geeft deze legislatuur een 'recordbedrag' van € 30 per huishouden per jaar uit aan fietsbeleid (investeringen, onderhoud, ...). Gemeentewegen maken 90% van onze wegenpatrimonium uit, en de meeste gemeentes klagen dat ze budgettair geen speelruimte hebben... Aan grondverwervingen (om in ruil voor een beetje voortuin of oprit een fietspad te hebben van 2m ipv 1m30) doen we niet mee wegens 'onbetaalbaar'.
 • De Vlaamse provincies subsidiëren bepaalde fietsinfrastructuur en vooral fietssnelwegen. Voor Vlaams Brabant komt dit neer op € 13/huishouden/jaar.
 • Ook het Vlaamse gewest investeert, inderdaad, 'meer dan ooit', in fietsinfrastructuur: van €90 miljoen naar binnenkort € 110 miljoen per jaar. Dit is zo'n € 37/huishouden/jaar 
Alles samen gaat er dus zo'n € 80/huishouden/jaar richting fietsinfrastructuur, grosso modo.Ter vergelijking: per huishouden geven we ook € 37/jaar subsidie aan bpost om ervoor te zorgen dat de kranten en tijdschriften op tijd en voor een prijsje  in onze bus belanden, met een dieselwagentje...
'Het is absurd om te zien hoe de fiets nog zo vaak een stiefmoederlijke behandeling krijgt.' Lies Corneillie
Momenteel zetten we dus fiscale constructies op om mensen te verleiden de fiets te nemen (of er toch een te kopen), terwijl er onvoldoende budget is voor veilige en comfortabele infrastructuur.
Vreemd: de Vlaamse burgers kunnen heus wel een fiets betalen, maar voor de nodige infrastructuur zijn zij voor 100% afhankelijk van de overheid.
Hoeft het nog te verwonderen dat de overheidsrekening maar niet wil kloppen, onze fietsinfrastructuur ondermaats is, maar wel bereden (of net vermeden) wordt door peperdure rijwielen?

Een pleidooi voor massale fietsinvesteringen vind je ook bij ondernemers/analisten als Hans Bourlon, Geert Noels,  Bart Van Craeynest, Jan Huyse en vele anderen.
'Iedereen sakkert op de files en duvelt op de luchtvervuiling, maar niemand denkt eraan dat hij wel eens de oplossing zou kunnen zijn. Je kan blijven dromen van zelfrijdende wagens of vliegende auto’s. Maar die gaan de files niet wegtoveren. De velo wel. Hij is de enige hier en nu inzetbare oplossing voor de files. Als iedereen nu op die fiets springt, rijden we met z’n allen die wegen zo vrij.' Hans Bourlon, CEO Studio 100, Woensdag fietsdag
Ook het Rekenhof kwam recent tot de vaststelling dat de methodiek en de investeringen in geen geval gelijke tred houden met de noden en dat we tegen dit tempo pas over 50 jaar het hoofdfietsroutenetwerk (!) op orde hebben.

Ecofiscaliteit: een open doelkans
Ho maar wacht eens, infrastructuur kost geld! Hoeveel? Op Vlaams niveau lijkt een jaarlijkse fietsinvesteringsbudget van €500 miljoen/jaar een minimum willen we snelle vooruitgang voor de fietser. Nu zitten we anno 2018 nog steeds met een fameus federaal begrotingstekort, ondanks de hoogste arbeidslasten ter wereld, de zeer gunstige conjunctuur én miljardenbonus door lagere rentelasten.

Gelukkig bestaat er voor de financiering een open doelkans die nog steeds niet benut is: de mobiliteitsfiscaliteit. De huidige invulling is ineffectief, ja ook ondanks de laatste koterij op koterij, en leidt tot zeer nefaste maatschappelijke neveneffecten. Het is dan ook de logica zelve om de nodige investeringsbudgetten in de eerste plaats in een effectievere mobiliteitsfiscaliteit te zoeken. Waarom?

1) De wagenfiscaliteit moet sowieso  hervormd worden, omdat er nieuwe meetnormen (WLTP, ook niet zaligmakend) zijn en de huidige NEDC-verbruikstesten hoe langer hoe meer een loopje nemen met de realiteit:

(bron: From laboratory to road: A 2017 update, ICCT;
meer data in het Mind the Gap rapport en recenter CO2 emissions from cars, the facts)

Een nieuw onderzoek kleeft ook cijfers op de gemiste inkomsten door het verschil testverbruik/werkelijk verbruik. Dit gaat voor België enkel in 2016 al om zo'n € 212 miljoen (rapport en analyse krant). Interessanter is het feit dat Nederland door deze misleiding € 2.5 miljard is misgelopen en Denemarken (5.7 miljoen inwoners) € 831 miljoen. Beide landen halen met andere woorden veel hogere inkomsten uit de milieufiscaliteit van de personenwagenmarkt, en hebben bijgevolg lagere arbeidsbelastingen dan wel meer investeringsruimte.

2) Zoals vorige cijfers al aangaven: in onze wagenfiscaliteit ligt het geld bij wijze van spreken voor het rapen, als we ten minste durven vergelijken met de fiscaliteit in Nederland, Denemarken, Noorwegen, Finland, ... Auto's zijn hier relatief gezien zo goedkoop, dat we met geld smijten.
(bron eerdere blog maar zie ook artikel op VRTNWS 'Belg koopt dubbel zoveel auto’s als Nederlander')

Maar de automobilist betaalt al zoveel hoor ik u denken. Is dat zo? We hebben voor een tweede maal belastingscenten uitgegeven om TML te laten berekenen in hoeverre de verschillende vervoersmodi de, meetbare, externe kosten die ze veroorzaken internaliseren. Dit is dus nog los van de de vraag of we die effecten überhaupt wel wensen. Uit de samenvatting:

'Een personenwagen op benzine internaliseert 80 % van zijn marginale externe kosten, tegenover een dieselwagen 42 %. Bedrijfswagens internaliseren minder, bij een bedrijfswagen op benzine is dit nog 66 % en slechts 21 % voor een dieselwagen.'

Bij nader inzien zijn zelfs deze cijfers zeer optimistisch: ik heb in het rekenblad van de studie de oefening gedaan voor de meest populaire wagen, de VW Golf, instap benzine. Hiervoor kom ik op een internalisatiegraad van niet 80%, maar 67%, en laat ik de BTW vallen, zelfs maar op 38%, wat mij de juiste analyse lijkt. Het opnemen van de BTW als een component van internalisering lijkt mij immers onjuist. Op zonnepanelen moet je ook 21% BTW betalen, terwijl je niemand schade berokkent, integendeel.

Enkel in landen als Denemarken komt men aan volledige internalisering (van de meetbare externaliteiten). Je moet daarnaast ook naar de nettokost (wagen, onderhoud, ...) kijken: alles samen is de fiets tot ZES maal 'maatschappelijk efficiënter' dan de wagen, op voorwaarde dat hij over veilige infrastructuur beschikt. De winst in leefkwaliteit krijg je er nog bovenop. Als je ergens in moet investeren als overheid, is het dus wel in fietsinfrastructuur.

3) Er is een breed gedragen besef dat, om tot een circulaire en rechtvaardigere maatschappij te komen, belastingen moeten verschuiven van arbeid naar o.a. vervuiling en (luxe)consumptie.
"Shifting taxes away from labour should be a priority for all Member StatesEU Commission 
X6 xDrive30d in Denemarken: € 140 000, in België: € 69 000

4) Wagens zijn dé belangrijkste consumptiegoederen die bovendien regionaal belast kunnen worden zonder cross border verschuivingseffecten

5) De drie gelukkigste en meest succesvolle landen ter wereld volgens de VN, Finland, Denemarken en Noorwegen, heffen tevens de hoogste auto gerelateerde belastingen van Europa (concrete voorbeelden). Nee, we gaan niet ongelukkiger worden, waarschijnlijk zelfs het tegendeel. De Deense wagenfiscaliteit komt voor een groot stuk neer op een progressieve consumptiebelastingiets waar een bont gezelschap als Bill GatesRobert H. FrankEdward Sidelsky en Paul De Grauwe met goede argumenten voor pleiten. Een fiscale rem op status- en luxeconsumptie vermindert en recupereert de neiging van de mens om veel geld uit te geven aan zaken die slechts tijdelijk een goed gevoel geven. Zo gaan er automatisch meer middelen naar zaken waar we wel gelukkig van worden.

Prof. economie en filosofie Toon Vandevelde, een autoriteit in de gelukswetenschap, pleit impliciet voor zo'n progressieve belasting, een overheid moet de  'wedloop naar hogere status kalmeren' (zie ook zijn paper). Ook mij lijkt het een kerntaak van de overheid om de condities te scheppen die burgers faciliteren in hun vrijheid en persoonlijk geluk. Als het er er nog niet instaat, moet zo'n progressieve belasting dus zeker als beleidsprincipe toegevoegd worden aan het boek van Peter Van Rompuy, Economie zoekt geluk.

6) Autodelen, carpoolen en andere vormen van duurzame mobiliteit komen in Vlaanderen amper van de grond, oa omdat het wagenbezit én -gebruik goedkoper is dan ooit in verhouding tot de mediane koopkracht, cfr analyse (3). Maar eigenlijk wisten we dit al door de explosie van de SUV-verkoop, SUV's zijn namelijk aanzienlijk duurder en verbruiken meer dan de modellen die ze vervangen.

Voor woon-werk verplaatsingen is er daarbovenop meestal nog een, fiscaal interessante, of wat had u gedacht, vergoeding van de werkgever. In het geval van de salariswagen, blijft de maandelijkse compensatie 'voordeel alle aard' minimaal, tot vier keer minder dan in Nederland (4) en de tankkaart de regel, hoeft het te verwonderen dat cash-for-cars niet werkt en het aantal bedrijfswagens jaar na jaar stijgt?

Bron: presentatie Xavier May ULB 

7) Met een voldoende hoge wegenbelasting, kan je die burgers ook substantieel gaan belonen die zich wel voorbeeldig in het verkeer gedragen, op basis van versleutelde connected car data. Dit kan een totale ommekeer van onze verkeersmentaliteit veroorzaken, zoals beschreven op een eerdere blogpost en op www.rdrive.eu. Nu zelfs de autolobby pleit voor een slimme km-heffing, mag ik hopen dat men deze kans met beide handen grijpt, en gaat voor een sociaal rechtvaardige en duurzame invulling (hint: kijk naar de Zweedse vermogensafhankelijke verkeersboetes). De verkeersveiligheid én leefkwaliteit zullen met rasse schreden vooruitgaan. Het omgekeerde van de huidige implementatie bij de vrachtwagens van meer dan 3.5ton dus.

Redenen zat dus om tot een superieure en intelligente mobiliteitsfiscaliteit te komen, weg van het Belgische status quo dat jaarlijks opnieuw leidt tot miljarden aan nodeloze (luxe) uitgaven en het dichtslibben van onze economische aderen. Dit besef lijkt nauwelijks aanwezig in regeringskringen:
‘De regering zal bekijken tot wanneer de oude testwaarden onverkort van toepassing kunnen blijven en hoe de negatieve impact van de nieuwe waarden ondervangen kan worden, zodat de fiscale factuur niet stijgt’ - De Tijd, 15/02/2018
We moeten durven opschuiven richting Deens model: de overheid zet vol in op haar kerntaken en voorziet in veilige, uitgebreide fietsinfrastructuur en performant openbaar vervoer. Doordat elke mobiliteitsgebruiker via een aangepaste fiscaliteit een sociaal rechtvaardige en duurzame prijs betaalt, is er ook geen vrijgestelde fietsvergoeding of fietsleasing nodig. Why not keep it simple?

Intendant gezocht
Hoe dit in praktijk brengen? De discussie rond de salariswagens gaat al zeer lang mee. Er is nog een dossier dat jaren vast zat: Oosterweel. Ik sluit me bijgevolg aan bij de oproep van Miguel Vertriest:

Een Mobiliteitsmeester, en wel nu!

'Denk aan de rol van de intendant Alexander D’Hooghe bij de overkapping van de Antwerpse Ring, een dossier dat twintig jaar lang aansleepte en na de aanstelling van de intendant in een stroomversnelling terechtkwam. Waarom passen we dit niet toe voor het hele mobiliteitsbeleid?' Miguel Vertriest - Opinie DS 22/02/2018
Misschien kan onze, tot voor kort hoogste Belgische Europese functionaris, Jos Delbeke hier als trekker experts, stakeholders, regio's en federale overheid samen brengen om in de mobiliteitsfiscaliteit (en breder) echte stappen te zetten?

Een onafhankelijke toponderhandelaar van wereldklasse, die, vermoed ik, nog wel warm te krijgen is voor een rol als intendant omdat hij in bijna al zijn interviews hamert op het falen van de Belgische overheden mbt dit thema. We hebben iemand van zijn niveau nodig om, in overleg, deze Gordiaanse knoop van symbooldossiers, gevestigde belangen en goede bedoelingen te ontwarren en een lange termijn verhaal uit te tekenen. Of als EEA-hoofd Hans Bruyninckx zich kan vrijmaken, zou hij zijn geboorteland ook een enorme dienst kunnen bewijzen als ervaringsexpert van de mobiliteitsdeugden van Kopenhagen.

Noteer tot slot ook deze weliswaar Franstalige thema-avond in Brussel op 9 mei rond fiscaliteit & mobiliteit.

----

(1) Delhaye E., De Ceuster G., Vanhove F., Maerivoet S. (2017) Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisering 2016, studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, door Transport & Mobility Leuven.

(2) Hoewel er ook terugverdieneffecten zijn, lijken mij deze maar een fractie van de minderinkomsten. De productie van bijna alle onderdelen, maar ook van heel veel fietsen, gebeurt in Azië. Assemblage van de duurdere modellen gebeurt hier soms nog, maar bvb. Strömer wordt voor 100% in Taiwan geproduceerd.
De dienstverlening door de leasebedrijven komt neer op extra (en vaak bijzonder duur) papier- en bureauwerk.

(3)
Dieselfiscaliteit is weliswaar duurder geworden, maar niet op de juiste manier (cfr onafhankelijke aanbevelingen van 2011) en staat dan ook nog dan ook nog mijlenver af van internalisering. Bovendien zijn de taksen op benzine de laatste jaren nog gedaald door de invoering van het negatief klik-systeem, waardoor vorige indexaties bijna teniet gedaan zijn.
In 1996 bedroeg de accijns op benzine 0.51€/liter, in maart 2018 € 0.61/l. Als we de gezondheidsindex als maatstaf nemen, stegen de lonen en uitkeringen sinds 1996 echter met ongeveer 45%...  In combinatie met de andere belastingen op privévervoer, daalde, ondanks de hogere BTW door de hogere olieprijzen, de totale gemiddelde belasting op benzinewagens in constante 2015 prijzen: van €0.16/km in 2000 tot € 0.14/km in 2016. De totale kostprijs per km is volgens de studie van TML nagenoeg gelijk gebleven uitgaande van geïndexeerde prijzen. In combinatie met de lagere inkomstenbelastingen van 2018 (wel degelijk een netto aanzienlijke koopkrachtstijging, het gaat hier om een belastingsverlaging ipv een belastingsverschuiving), was autorijden voor de mediane Belgische burger betaalbaarder dan ooit sinds 2000 (de tijdreeks van TML begint dan).
NB: in Portugal, waar lonen minder dan de helft zijn van hier, kost benzine € 1.5/l , bij ons € 1.43/l, Bulgarije € 1/l, maar daar liggen de nettolonen wel vijf keer lager.

(4) Zowel in Nederland ('bijtelling') als België ('voordeel alle aard') word je belast op een bepaalde waarde afhankelijk van het model wagen.
Vb 1. Golf 1.4 TSI Comfort - Business line ; prijs NL: € 26 000, bijtelling per jaar = 0.22* € 26 000 * 1000 = € 5720, of € 477/maand. In BE: Voordeel alle aard op basis van 120 gr CO2: € 125/maand.
Vb 2. BMW 318d touring met 5k€ opties, NL: € 953/maand, in BE: € 260/maand.

dinsdag 8 november 2016

Voor een ambitieus gemeentelijk mobiliteitsbeleid moet je in Bonheiden zijn

De gemeente Bonheiden liep verschillende keren in de kijker met een duidelijke visie qua fiets- en mobiliteitsbeleid. Het gemeentebestuur wil haar inwoners op de fiets te krijgen in een veilige en bereikbare gemeente.
De ambitie? Een verdubbeling van het fietsgebruik van 12% naar 24%.
De middelen? Het stimuleren van een positieve fietscultuur, het verhogen van de verkeersveiligheid en de uitbouw van een fietsroutenetwerk. Blikvanger is het netwerk van liefst 26km fietsstraten.
Voor dit gedurfde beleid kregen ze alvast als enige gemeente een eervolle vermelding bij de Business Mobility Award, een initiatief de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en VOKA Vlaams-Brabant.
Op zaterdagvoormiddag 29/10/2016 trok een delegatie van de mobiliteitsraad Begijnendijk en enkele Fietsersbond afdelingen naar Bonheiden. Daar werden wij gul met koffie en koffiekoeken ontvangen door de burgemeester Guido Vaganée en mobiliteitsambtenaar Raf Bogaerts.

Dit vond ik zo'n inspirerende voormiddag dat ik hem hier graag voor u samenvat.
Met dank aan het hele gemeentebestuur en de betrokken ambtenaren van de gemeente Bonheiden!

U kan ook zelf de dag herbeleven via onderstaande links:

Gemeentepolitiek & mobiliteit: een uitdagingDe "Vicieuze mobiliteitscirkel": er is te veel gemotoriseerd verkeer en daardoor is het niet veilig genoeg om naar school te fietsen.

 • Iedereen is er van overtuigd dat er op mobiliteitsgebied in Vlaanderen iets moet veranderen, maar niet iedereen kan of wil veranderen. Daarvoor is mobiliteitsbeleid op alle niveaus nodig.
 • Aan gemeentelijke mobiliteitsplannen is er geen gebrek. Maar de politieke moed om deze plannen uit te voeren ontbreekt te vaak. Daar wilde het bestuur komaf mee maken.
 • De burgemeester van Bonheiden heeft dan ook mobiliteitsbevoegdheid op zich genomen. Dit is een zeldzaamheid in Vlaanderen omdat mobiliteitsingrepen altijd "gevoelig" liggen. Mobiliteit is echter een cruciale en tijdrovende bevoegdheid, de meeste schepenen hebben nog een andere job... De burgemeester kan echt trekken en zijn volle gewicht in de schaal leggen.
 • Zeer belangrijk om polarisatie te vermijden: oppositie bewust betrekken, mee in overleg gegaan.
 • Heel de gemeenteraad staat achter de mobiliteitsvisie. Alle mobiliteitsplannen zijn unaniem goedgekeurd na inspraak, inclusief het fietsbeleidsplan. Dankzij dit gezamenlijk standpunt kan je sneller een veel breder draagvlak creëren! Iedereen trekt immers aan het zelfde zeel.
 • Positieve en creatieve communicatie is cruciaal! Aanwezigheid op de sociale media biedt meerwaarde. Voor de communicatie van het grote investeringsproject Rijmenam werd zelfs een een hele website opgezet:
  http://toekomstrijmenam.be/  - Facebook pagina
 • (audio MP3,4 min)

Mobiliteitsvisie Bonheiden


Praktische variatie op het STOP-principe. Er worden keuzes gemaakt net om het comfort van de fietsers te kunnen verhogen
 • Het STOP-principe is het uitgangspunt van het Vlaamse mobiliteitsbeleid, maar blijft in de praktijk vaak theorie. Bonheiden past een variant toe: op de grote assen is de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer het uitgangspunt, waarbij de verkeersveiligheid van de actieve weggebruiker wel een randvoorwaarde is (MP3, 1.5 min).
 • Belang van gedeelde visie binnen de gemeenteraad en het feit dat je de doorstroming moet garanderen op de hoofdwegen alvorens je je fietsnetwerk kan uitbouwen. Fietsen overstijgt de partijgrenzen. Uitvoeren van mobiliteitsplan van 2006! (MP3, 2m)
 • Keuzes zijn nodig om het fietscomfort op de andere wegen verhogen  (MP3, 1.5m) 
 • Belang van intergemeentelijke samenwerking: er worden intergemeentelijke commissies georganiseerd, de kosten worden evenredig gedeeld ook al liggen de kosten elders hoger (MP3, 35s).

Vier pijlers in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid

1) Doorstroming op de hoofdassen verbeteren

 • Focus op de spitsmomenten
 • Ieder zijn haar verantwoordelijkheid

 • Doorstroming verhogen door het aanpassen van kruispunten en het gebruik van wachtverzachters. Hierdoor worden de woonstraten niet meer als sluipstraten gebruikt. Eerst doorstroming verhogen, dan fietsstraten aanleggen (MP3, 4m)

2) Verkeersveiligheid verhogen

 • Focus op actieve weggebruikers (voetgangers/fietsers) (MP3, 2m)
 • Sensibilisatie ouders via kinderen
 • Geen parkeerplaatsen voor school op doorgangsswegen! Parkeren op Kerkplein
 • Veilige fietsinfrastructuur en kruispunten (MP3, 1.5m)
 • Handhaving snelheid, gerichte controles ism mobiliteitdienst (MP3)Positieve boodschap ipv negatieve: -70% snelheidsovertredingen

3) Leefkwaliteit woonclusters (stille kamers)

 • Tijdelijk straten afsluiten is soms noodzakelijk om gewoontes te doorbreken (MP3, 2min).


4) Fietsen als volwaardig alternatief

 • Fietsparkeerplan: op termijn elke belangrijke fietsenstalling overdekt
 • Fietscultuur creëren (MP3, 2min) ; zie ook verder
 • Fietsstraten (routes): meestal parallel aan drukke assen die de fietser toch liever ontwijkt.
  De gemeente durft lange fietsstraten aanleggen, en wijkt hiermee af van het Vademecum.
  Het alternatief is namelijk te blijven aanmodderen. Kostprijs: slechts € 1800/km, met borden en al. (MP3, 2.5min)


 • Fietsstratennetwerk geleidelijk opbouwen. (MP3, 7min)
 • Participatie is nodig en werkt, maar je moet het goed aanpakken
 • Draagvlak komt er als je het goed uitlegt. Jouw fietsstraat is een puzzelstuk binnen een hele mobiliteitsvisie! 
 • Het werkt alleen als de bewoners het ook zelf doen! 
 • Bewonersvergaderingen: voor en nadelen uitleggen! Bij stemmingen bij aanwezigen is 99% voor.
  Bewoners krijgen ook een affiche mee die ze zelf kunnen ophangen:

 • Fietsstraten: autoverkeer min 40% en aantal fietsers verdubbeld. Bij doorgaande fietsstraten wordt de voorrang zoveel mogelijk gegarandeerd door haaientanden (bvb. Oudebaan)
 • Implementatie fietsstraat: seniorenproof ontwerp en smalle aslijn (geen officiële, eigen mal gemaakt)  (MP3, 1m)
 • Bewoners vragen er bijgevolg soms zelf om!
 • Routes overzicht: in totaal 25,7km op 1 legislatuur, € 47 500 (MP3, 1m) • Voor duurdere ingrepen kan je beroep doen op Europese fondsen in zoverre ze binnen een breder netwerk passen (MP3Fietscultuur stimuleren

 • Sensibilisatie via de schoolgaande jeugd
 • Fietsafspraakplaats de Remblok: knooppunt tussen Bonheiden & Sint-Katelijne Waver waar fietsende scholieren sowieso al samenkwamen. Graffiti kunstenaar uitgenogdigd, scholieren zelf laten meedenken. Fietspomp, herstelkit (MP3 , 1 min)
 • Boodschap aan middelbare scholieren: als je er wilt bijhoren, moet je met de fiets komen!


 • Stimuleren van fietsen bij kinderen, maar ook bij personeel via tracking- & beloningssysteem (MP3, 5min)
 • Via de fietsende kinderen bereik je ook de ouders, grootouders! • Er is een portaal waar je kunt zien hoeveel km's er gefietst zijn, hoeveel CO2 er bespaard werd, hoeveel files vermeden. Dit komt binnenkort ook op de gemeentelijke website.
 • Dit pakket komt ook als geroepen voor de Burgemeestersconvenant: je draait er zo een rapport met de nodige harde cijfers uit.Aansluitende discussie

 • Positieve en creatieve communicatie is cruciaal (MP3)! Voelen wat er leeft bij de bevolking, naar de burgers gaan, je niet laten leiden door de "roepers" of clowns op Facebook. Ambassadeurs maken van je burgers (MP3).
 • Van schoolbus naar fijnmazige busdienst buiten de spits (MP3)
 • Spitsmijden via kortingen & ICT (MP3)
 • Middenstand en parkeren: middenstand denkt altijd veel autogerichter dan de realiteit (MP3). Juiste vaststellingen van wie waar parkeert is belangrijk.
 • Fietsbeleid als noodzaak: grote werken als opportuniteit gebruiken (MP3)
 • Mobiliteitswerkgroep ipv raad (MP3)
 • Coachingstraject VSV Fietsbeleid (MP3)
 • Implementatie ipv plannen naar Deens voorbeeld (MP3)
 • Nood aan fijnmazigheid van netwerk voor fietsers versus fietsstratennetwerk? (MP3)
 • Communicatie niet altijd evident, leg dit uit en je creëert sympathie (MP3)


zondag 13 december 2015

Een smartphone als copiloot: naar een omwenteling in onze verkeerscultuur

Dit is het derde artikel (PDF) in een reeks van drie, het eerste was de aanzet en kwam uit als opiniestuk in De Standaard. In deel 2 ging ik dieper in op de onhoudbaarheid van het huidige verkeersveiligheidsbeleid. Er is ook een samenvatting (2p, ~ opiniestuk in De Morgen, English) en een FAQ (English). In het tijdschrift de Koevoet verscheen een handige compacte versie (8p). An EU Position Paper (1p). Bottom-up appproach RDrive (presentation)
In de jaren ‘90 voorspelden durfkapitalisten dat het internet tot de “grootste legale schepping van welvaart in de geschiedenis van de planeet” zou leiden. We kunnen vandaag inderdaad onbeperkt kennis delen, kiezen uit miljoenen apps en ons vergapen aan Facebook. Op het gebied van verkeersveiligheid leidt onze smartphoneverslaving helaas vooral tot een vernietiging van welvaart. Dit hoeft helemaal zo niet te zijn. Meer nog, dankzij de digitale revolutie kunnen we eindelijk de wurggreep van het verkeer op de publieke ruimte doorbreken. En het is nog spotgoedkoop ook. Met een overheid die mee is met zijn tijd en doet wat moet, is een ware verkeersrevolutie binnen handbereik. 

Niets kan de kwaliteit van onze leefomgeving zo snel en drastisch verhogen als een publiek geregelde internet of cars. Het mag tegenstrijdig klinken, maar het is tevens de grootste vrijheidsbevorderende maatregel die onze overheid kan nemen. (bron afbeelding)
Een duurzame welvaartsstaat dient de gezondheid van zijn burgers als basisrecht zoveel mogelijk te vrijwaren. Het verkeersbeleid schiet op dit gebied momenteel schromelijk tekort.
In België neemt het debat over verkeersveiligheid stilaan surrealistische vormen aan: onze minister van mobiliteit spreekt haar machteloosheid uit, parlementsleden van oppositie én meerderheid smeken om politieke moed. In 2014 betreurde Vlaanderen 394 verkeersdoden, een lichte stijging. De Vlaamse doelstelling voor 2020 bedraagt 200 verkeersslachtoffers en lijkt verder weg dan ooit.
Tijd voor een grondige analyse. Hoe kunnen we als democratie anno 2015 snel en doeltreffend vooruitgang boeken in dit domein? We kijken hiervoor eerst naar de oorzaken van verkeersongevallen. Vervolgens schuiven we oplossingen naar voor.

Schiet niet op de piloot?
Naar schatting 95% van de ongevallen is een direct gevolg van een menselijke, onveilige handeling. Omdat het menselijk gedrag feilbaar is, blijven veilige infrastructuur en een veilig voertuigontwerp cruciaal. Dit vraagt echter veel geld en vooral tijd. De vraag die daarop volgt is: hoe onze beperkte middelen maximaal inzetten om zoveel mogelijk ongevallen door menselijke fouten te voorkomen?
Een ongeval is meestal een combinatie van factoren. Op 100 ongevallen noteerde het BIVV volgende factoren:
Volgens het BIVV is overdreven snelheid bij één op drie van de ongevallen de directe oorzaak. Daarnaast spelen een grote rol: alcohol, onoplettendheid, niet defensief rijden, (handsfree) bellen, of nog veel gevaarlijker (risico x23), sms'en of gebruik van sociale media achter het stuur. Volgens Touring is 30% van de ernstige verkeersongevallen dan weer het gevolg van ‘roekeloos rijgedrag’.
Met deze cijfers in het achterhoofd, schat ik dat we op korte termijn het aantal dodelijke verkeersongevallen in België met ruwweg 70% kunnen doen dalen. Dit kan, op voorwaarde dat het snelheidsregime aangepast wordt aan de omstandigheden én dat we allen voorbeeldchauffeurs worden.

Van een snelheids- naar een veiligheidscultuur
Laten we naast deze afzonderlijke factoren eens kijken naar een minder hapklare factor, de context waarin de rol van de bestuurder is ingebed. Een kijkje in de lucht kan ons hierbij helpen. Waarom is de luchtvaart zo veilig en het wegverkeer zo gevaarlijk? Naast het feit dat er zich in het luchtruim amper conflictpunten bevinden, is onze civiele luchtvaart doordrongen van een veiligheidscultuur. Een landing van een passagiersvliegtuig blijft een technisch huzarenstukje - wie het probeerde op een realistische flight simulator kan dit beamen. Zo’n landing wordt uitgevoerd door mensen van vlees en bloed, toch verloopt ze in meer dan 99.99% van de gevallen vlekkeloos. Hoe komt dit? Laten we eens naar de veiligheidscontext kijken bij zo’n landing. Elke piloot:
  • heeft een uitstekende training
  • concentreert zich 100% op de landingsprocedure
  • is zich bewust van zijn enorme verantwoordelijkheid
  • krijgt directe ondersteuning van de verkeersleiding en tientallen instrumenten om veilig te landen
  • beseft dat fouten ofwel gerapporteerd ofwel zeer zware gevolgen hebben
  • drinkt geen alcohol, neemt geen drugs, is niet vermoeid, …
Vergelijk dit lijstje met de eigenschappen van de gemiddelde autochauffeur:
 • heeft in het beste geval éénmalig een korte professionele opleiding gehad
 • is met van alles en nog wat bezig tijdens het rijden
 • heeft géén instrumenten die hem aanzetten tot veilig rijden, wel integendeel
 • door het alledaagse en 'mijn auto-mijn tweede living'-gevoel verdwijnt de concentratie
 • occasioneel: alcohol, drugs, oververmoeidheid, …
Deze snelle vergelijking legt belangrijke pijnpunten bloot en pleit voor een vertaaloefening van deze veiligheidscultuur naar ons rijgedrag. Deze analyse wordt gedeeld door psycholoog en BIVV-staflid Peter Silverans en prof. dr. Hendrik Cammu:

"Dodelijke ongelukken zijn bijna altijd het gevolg van menselijk falen, vertaald als 'onaangepast rijgedrag'. Inzicht in dat eigen rijgedrag is zo goed als nul. Het valt mij altijd op hoe slordig wij onze taak als piloot opnemen. Rijden terwijl we bellen, eten, roken, rondkijken, we doen het zonder nadenken. Even aan de radio frullen of iets in het handschoenkastje zoeken kan voldoende zijn om een meter uit te wijken en een fietser mee te scheppen wiens leven je dramatisch verandert."

De bestuurdersrol lijkt nu te vaak het slechtste in de mens naar boven te halen. Eerder dan een veiligheidscultuur lijkt er sprake van een snelheidscultuur. Niet alleen draagt menige reclamecampagne daartoe bij, ook het auto-ontwerp zelf nodigt uit tot onveilig rijgedrag. Het design en vooral het enorme snelheidsvermogen dat de bestuurder te allen tijde kan aanspreken, voedt nu een vaak aangeklaagde verkeerscultuur van:

 • onaantastbaarheid
 • geldingsdrang
 • macht
 • ongeduld
 • snelheidsdrang
 • individualiteit
 • hardheid
 • haast
 • agressie

Kunnen we dan geen veiligheidscultuur uitbouwen, die het beste uit de mens haalt, die aanspraak maakt op volgende waarden en attitudes?

 • burgerschap
 • verantwoordelijkheid
 • verbondenheid
 • hoffelijkheid
 • geduld
 • concentratie
 • veiligheid
Ja, dat kunnen we. Wie af en toe een bouwwerf bezoekt, stelt vast dat de context in zeer sterke mate de veiligheidscultuur bepaalt. Op grote bouwwerven draagt iederéén een veiligheidshelm en is iederéén uitgedost in fluo werkkledij, op kleine werven niemand. Toch zijn deze bouwvakkers zo goed als inwisselbaar. Door de rijcontext aan te passen, kunnen we wel degelijk het rijgedrag van de individuele chauffeur grondig veranderen.
Hoewel er met infrastructurele keuzearchitectuur heel wat mogelijk is, stoot een brede toepassing op praktische en financiële bezwaren. Hoog tijd om te stoppen met oplossingen uit het verleden en volop de kaart te trekken van de nieuwe realiteit waarin we ons bevinden.

Weg met die piloot?
Het huidig Belgische aanmodder-beleid houdt vast aan een realiteit van 5 jaar geleden: hier en daar een snelheidsremmer, enkele flitscamera's en verder wat sensibilisering. Dit lappendeken van maatregelen zal de klus nooit klaren. Hoe kunnen we wél resultaat boeken? Onderstaand schema toont hoe een individu een bepaalde doelstelling nastreeft en is gemakkelijk te vertalen naar een overheid. De overheid wil veilig verkeer voor iedereen, toch? Natuurlijk, maar de strategie die ze daarvoor gebruikt, is niet aangepast aan de nieuwe realiteit.
Een individu (of overheid) wenst een doel te bereiken. Zowel het doel als de strategie hangen af van het waardekader en de realiteit. De realiteit is geen vast gegeven maar verandert mee met de technologische vooruitgang (bron WBW).
Technologische ontwikkelingen scheppen voor de overheid een geheel nieuw realiteitskader van mogelijkheden, uitdagingen, bedreigingen en hefbomen. Dit nieuwe kader genereert op zijn beurt nieuwe strategieën en vraagt er ook om.
Komt de technologie van de zelfrijdende auto in aanmerking om de realiteit van ons verkeersvraagstuk op te lossen? Als het van innovator Roel Peeters afhangt alleszins wel:
"Vandaag sterven elke dag mensen in het verkeer. We zijn te gewoon aan die gevaren. Wie zou je liever tegenkomen: een computer of een idioot die te veel gedronken heeft? Zelf rijden is binnenkort voorbij. Mijn kinderen gaan geen rijbewijs meer halen. Het zal verboden worden om zelf nog te rijden, eerst op snelwegen, dan op andere wegen. We zullen het gaan beschouwen als heel gevaarlijk. Rijden wordt een nostalgische hobby,di iets dat we misschien op een afgesloten parcours nog eens doen."

Zijn toekomstschets lijkt zowel aantrekkelijk als aannemelijk, maar is wellicht te optimistisch qua timing. Hoezo? Een wagen door een onbekende verkeerschaos leiden is voor een computer ten eerste véél lastiger dan het volautomatisch landen van een passagiersvliegtuig. Toch gebeurt zelfs dit landen nog steeds manueel. Ten tweede zitten de prototypes van zelfrijdende auto's tjokvol camera's, sensoren en computers, wat hun prijs aanzienlijk opdrijft, ‘not cost-effective for mass market adoption’ in het jargon. De evolutie naar een mobiliteit als publieke of private dienst kan deze kostenhandicap op lange termijn gemakkelijk wegwerken. Privaat autobezit zit cultureel echter zodanig diep bij ons ingebakken, dat dit proces zich slechts moeizaam en langzaam zal voltrekken.
Voor 2035 kunnen we, mijns inziens, dan ook geen dominantie van zelfrijdende wagens verwachten. Kunnen we misschien op een ander manier aan onze context sleutelen? Slimmere wagens dan
Intelligente SnelheidsAssistentie(ISA) is de meest kostenefficiënte verkeersveiligheidsmaatregel die bij nieuwe wagens kan en moet worden ingevoerd. Dit kan door een herziening van de EG-voertuig-typegoedkeuring, zoals belangenorganisaties al meer dan tien jaar vragen. Naast ISA lijkt het licht nu ook op groen te staan voor een lijst van andere veiligheidstechnologieën opgesomd in een studie besteld door de Europese Commissie. Er zou zelfs een concreet voorstel van de EC komen in 2016. Goed nieuws dus.
Jammer genoeg is de installatie van deze technologieën op het bestaande wagenpark te duur om praktisch haalbaar te zijn. Willen we snel vooruitgang boeken, dan moeten we net het bestaande wagenpark aanpakken. Zelfs in België, een land dat hallucinant veel uitgeeft aan de vernieuwing van zijn wagenpark, is 25% van de wagens ouder dan 10 jaar. Het duurt dus grofweg 20 jaar vooraleer je bijna alle wagens vervangen hebt door nieuwe exemplaren die voldoen aan een toekomstige EU-typegoedkeuring. En daar gaan we niet op wachten.
Een nieuwe realiteit vraagt om een nieuwe strategie
Gezien de zelfrijdende of degelijk genormeerde auto nog niet voor meteen zijn, moeten we op zoek naar andere ingrepen die meer aansluiten op de realiteit. Hoe die realiteit eruit ziet? In 2014 werden er zo'n 1.3 miljard smartphones verkocht, allen uitgerust met één of twee 5+Mpixel camera's, een plat scherm, een krachtige processor, gps en draadloze internet connectiviteit. De servers van Facebook beheren 24u per dag de verzoeken van zo'n 1.4 miljard gebruikers. De ontwikkeling van deze markten heeft gevolgen op onze realiteit: de kostprijs van zeer geavanceerde elektronica was nog nooit zo laag en de dataverwerkingscapaciteit was nog nooit zo hoog. Het leuke is bovendien dat de grote internetbedrijven deze technologie delen in opensourceprojecten als Cassandra. Kunnen deze ontwikkelingen ons ook helpen bij het indijken van verkeersrisico’s en het verlagen van de druk op onze publieke ruimte? En of ze dat kunnen! De slimme kilometerheffing: een unieke kans voor verkeersveiligheid én verkeersleefbaarheid
We maken eerst even een zijsprongetje naar het ‘fileleed’ vooraleer terug te keren naar de kern van de zaak. Bijna elke belangengroep in België is vragende partij voor een slimme kilometerheffing. Alle verkeersexperten zeggen dat we niet meer zonder kunnen. Met de komst van de elektrische wagen vallen bovendien de accijnzen weg als (beperkte) financiële rem op een nefaste, te hoge mobiliteitsvraag. Indien we niets doen zal de filezwaarte alleen maar toenemen. Men kan de slimme kilometerheffing bovendien in meer of mindere mate inkomens- en vermogensafhankelijk maken, waardoor ook de laatste tegenstanders overstag kunnen gaan.
De meest efficiënte slimme kilometerheffing houdt in dat elk voertuig uitgerust wordt met een trackingtoestel. Zo’n 800 000 vrachtwagens zullen er tegen mei 2016 mee uitgerust worden. En omdat er maar één kans is om een apparaat verplicht in te voeren in onze 6 miljoen voertuigen, is dit hét uitgelezen moment om de verkeersveiligheid én de kwaliteit van onze leefomgeving een ongekende boost te geven. Gebeurt dit niet, of niet op een toekomstbestendige manier, dan kunnen we spreken van wanbeleid en volhardt de overheid in haar schuldig verzuim.


Mobiliteitsbeleid 2.0: een technische fiche Het digitale rijbewijs en de virtuele nummerplaat vormen de bouwstenen van een mobiliteitsbeleid 2.0. Het rijbewijs met punten wordt een extensie van de elektronische identiteitskaart. De virtuele nummerplaat brengt de reeds lang verplichte voertuigidentificatie eindelijk in de 21ste eeuw. Om van een metalen plaat naar een digitale identificatie te gaan, hebben we toekomstbestendige hardware nodig. Deze voldoet bvb. aan volgende specificaties:
 • Tracking-apparaat met GPS/Glonass/Galileo ontvangst en gsm-dataverbinding
  • Kan de positie van de wagen tot 1m nauwkeurig bepalen
  • Kan identificatie, positionele en snelheidsdata doorsturen naar een uit te bouwen ‘verkeerscloud'
  • Slechts een willekeurige 1% van de snelheidsdata doorsturen, kan volstaan voor een omwenteling van de verkeersmentaliteit
 • USB 3.0 poorten/Bluetooth/WiFi
  • Maakt het systeem uitbreidbaar (bvb. HUD-display, camera’s, alcohol-sensor indien daar nog nood aan zou zijn zoals we later zien)
 • Be-ID lezer (optioneel)
  • Identificatie van bestuurder. Het rijbewijs wordt virtueel in de verkeerscloud beheerd.
  • PIN-code moet ingegeven worden
  • Smartphone identificatie (analoog aan Mobile banking/betaling)
   kan een alternatief/backup zijn, nu ook met vingerafdruk-identificatie
 • Connectie met On Board Diagnostics-poort
  • Maakt immobilisatie mogelijk indien geen geldige identificatie op nieuwe wagen. De Amerikaanse start-up Voyomotive biedt reeds zo'n toestel aan
  • Extra real-time gegevens van wagen zelf, zie bvb. Vlaams succesverhaal ProDongle/RookieDongle
 • Een luidsprekertje
  • kan waarschuwingen doorgeven indien software dit nodig acht
   bvb. snelheid te hoog, snelheid minderen, gevaarlijk kruispunt in aantocht, scherpe bocht, voorrang van rechts, oversteekplaats voor voetgangers, plaatselijk verkeer, fietsstraat
Het einde van het Wilde Westen De wenselijke pakkans kan democratisch bepaald worden, eventueel in functie van een doelgroep (recidivisten). De rechtstaat krijgt zo voor het eerst vat op de Far West van het verkeer. Cruciaal is dat de centrale software van op afstand te upgraden is. Op die manier kunnen toekomstige technologische vooruitgang en maatschappelijke vernieuwing in één nacht (letterlijk!) toegepast worden op het hele voertuigenpark. Dit biedt ongeziene mogelijkheden en ook dit is bewezen technologie: de Tesla Model-S kreeg na de update naar software v7.0 een beperkte vorm van ‘zelfrijdendheid’.
Het bestaande wagenpark krijgen we nooit zelfrijdend, maar toch is ook in dit uitbreidbaar systeem van slimme kilometerheffing veel mogelijk. Bedenk wat mogelijk is als het systeem op voorhand kan waarschuwen dat er een fietser (met smartphone op zak) richting een gevaarlijk kruispunt komt gereden? Of dat er een onverwachte file voor je ontstaat? Ook toekomstige Europese standaarden kunnen zo via een upgrade in het bestaande Belgische systeem geïntegreerd worden. We kunnen nog beter: een smartphone als copiloot
Voor een beperkte meerprijs kunnen we dit systeem veel krachtiger maken en kan het controletoestel promoveren tot een waarlijk assistentietoestel. Gezien de grote gelijkenissen met de smartphone, spreek ik voortaan over Smartphone Als Copiloot of kortweg SAC. De copiloot is in een autorally de onmisbare persoon die tijdens het rijden alle gevaarlijke punten aan de bestuurder doorgeeft. Deze wagenupgrade kunnen we initieel toespitsen op een bepaalde doelgroep, bvb. bij bedrijfswagens of voor jonge chauffeurs. Ze kan dan bijkomend bestaan uit volgende componenten:
 • Voldoende krachtige processor voor realtime beeldverwerking
 • Een of twee (stereoscopisch) vooruitkijkende camera's
  • meekijken en waarschuwen voor gevaar: stilstaande file, voetgangers, fietsers, ...
  • kan via nummerplaatherkenning wagens detecteren waar de tracker op gedeactiveerd is
  • kan occasionele buitenlandse chauffeurs monitoren
  • met nog meer camera's (€ 10/stuk) wordt nog veel meer mogelijk
  • nieuwe auto’s worden er nu reeds massaal mee uitgerust (cfr Autosalon 2016)
  • Next big thing in de autosector? Bestaat al bij BMW, Audi, Mercedes, GM, Renault … maar nu ook doorbraak als add-on. Zie oa HUD AR ( filmpje 5min), Navdy en Iris.
  • Nog innovatiever is holografische projectie van verkeersinfo, binnenkort beschikbaar bij WayRay
  • Projectie in het gezichtsveld van de bestuurder van
   • maximum of aangeraden snelheid versus actuele snelheid
   • waarschuwingen & aanwijzingen (bvb. actieve weggebruiker op 100m, voorrang verlenen, snelheid minderen, inhaalverbod in fietsstraat, verkeerslicht oranje - stoppen/doorrijden, te weinig afstand van voorligger)
   • als verkeerslichten ook in een verkeerscloud zijn opgenomen: snelheid om groen verkeerslicht te hebben.
  • maakt bestaande nefaste snelheidswijzers irrelevant; welke boodschap geeft een snelheidsindicator bij 30km/u als de wijzer tot 250km/u gaat?
  • prijs variërend van €30 tot €300; er zijn ook initatieven die je smartphone zelf gebruiken als projector
 • Een camera gericht op de bestuurder
  • zendt geen beelden door maar registreert wel
  • back-up/versterking van de Be-ID lezer
  • kan vermoeidheid detecteren en chauffeur waarschuwen
   (sommige modellen hebben dit al, tot 20% van de ongevallen is vermoeidheid gerelateerd)
  • werkt zeer ontradend voor gebruik smartphone, alcohol, … en kan dit misschien op termijn ook detecteren
  • (is in rally ook vaak aanwezig)
Een goed en slecht voorbeeld van het gebruik van de HUD van Navdy: belangrijke verkeersinfo wordt afgebeeld, maar ook allerlei gevaarlijke afleidende informatie zoals het muzieknummer dat momenteel afspeelt. Concurrent WayRay lijkt meer de kaart van de digitale verkeersveiligheid te trekken
Dit lijkt op het eerste gezicht verregaand, maar voor je het weet merk je er amper nog iets van, of sterker, kunnen we niet meer zonder. Vergelijk het met de tolheffing in Stockholm, waar een meerderheid van de inwoners eerst tegen was. Nu iedereen de vruchten plukt, is een grote meerderheid voor en beschouwt men het als een ‘fact of life’. Verderop ga ik dieper in op burgerinspraak en draagvlak.
Deze concreet set-up lijkt mij de meest effectieve. Wat nu juist de meeste kosteneffectieve en maatschappelijk wenselijkste samenstelling is, kan in een latere fase bepaald worden. De componenten kunnen in elk voertuig geïnstalleerd worden door de eigenaar zelf of voor een beperkte kost in de garage. De componenten bevinden zich immers tegen de voorruit of op het dashboard, net zoals de on board unit van de slimmer kilometerheffing.
Wat wordt met deze configuratie allemaal mogelijk? We volgen twee sporen: het controleren en het aanmoedigen van veilig rijgedrag. Een mentale shift in het denken van de bestuurder ten voordele van de verkeersveiligheid
De mindset van de chauffeur zal met een SAC volledig veranderen. Momenteel lijkt het gezien de verwaarloosbare pakkans voor de individuele chauffeur nog steeds rationeel om te snel te rijden (SWOV):

Autobestuurders kiezen gemakkelijk een (te) hoge snelheid omdat de kick van hard rijden en de vermeende verkorting van de reistijd (positieve gevolgen van hard rijden) voor het gevoel ruimschoots opwegen tegen de ingeschatte kans op een ongeval (negatieve gevolgen van hard rijden).

Een gelijkaardige redenering volgen veel chauffeurs voor telefoneren, sms'en, alcoholconsumptie, enz.: het voordeel is ogenblikkelijk en zeker, het nadeel is weinig waarschijnlijk. Uit psychologisch onderzoek blijkt overduidelijk dat de meerderheid van de mensen naar het leven kijkt door een ‘roze bril’, zodat ze de kans op een ongeval ernstig onderschatten. Sensibilisering heeft op dit soort mechanismes nauwelijks invloed. Peter Silverans beaamt:

"Zolang een automobilist geen nadelen ondervindt van zijn onverantwoord rijgedrag zal hij niets aan zijn gedrag veranderen."

Met een digitale identificatie draait de ratio volledig om. De expliciete authenticatie herinnert de bestuurder aan zijn individuele verantwoordelijkheid: "de komende rit is mijn volle verantwoordelijkheid, onveilig rijgedrag wordt geregistreerd en kan gevolgen hebben".

De RoadVikings app werkt geweldig en zet aan tot veilig rijgedrag, maar is niet gekoppeld aan de wagen en dreigt vooral gebruikt te worden door mensen die al verkeersbewust zijn. De vaste Rookiedongle/ProDongle of WayRay Element is effectiever.

Naast controle, kan de bestuurder ook worden aangemoedigd om keurig te rijden. In het warm aanbevolen boek Weg Van Mobiliteit (2014) houdt Kris Peeters onder meer een pleidooi voor ‘keuzearchitectuur’ die mensen een duwtje geeft in de richting van ‘wenselijk’ mobiliteitsgedrag. Rond gamificatie en nudging zijn ondertussen hele wetenschapstakken uitgebouwd. Ook dergelijke gedragsverandering maakt een SAC of zelfs de basisvariant bij uitstek mogelijk. Men kan tijdens of na het rijden positieve feedback geven of een veiligheidsscore bijhouden, onder andere op de mate van versnelling en afremmen. Veel verzekeringsmaatschappijen (vooral in de VS, UK, Italië) baseren zich hier nu al op om hun leden bepaalde voordelen aan te bieden. Tal van bedrijven gebruiken gelijkaardige technologie voor hun bedrijfswagens. Overeenkomstig kan de overheid bijvoorbeeld een korting aanbieden op de kilometerheffing. Er kan ook een soort van ranking van veiligheidsscores worden uitgebouwd voor zij die hieraan wensen deel te nemen. Verzekeringsmaatschappijen, bedrijven en gebruikers van de Rookiedongle/ProDongle zijn vol lof over de gemeten positieve gedragsveranderingen: er is effectief sprake van een andere verkeerscultuur. Ongetwijfeld voer voor psychologen en marketeers.

De gevaarlijke chauffeurs gaan er écht uit vóór ze onheil aanrichten
De uitrol van dergelijk systeem vermijdt tragische krantenartikelen als dit van 8 december 2015:
“Seingever overleden na aanrijding
Een 26-jarige jongeman is gestorven bij een verkeersongeval. Hij stond als seingever te werken aan de riolering. Hij kreeg de opdracht om het verkeer langs de drukke weg attent te maken op de aanwezigheid van zijn collega's. Ondanks zijn fluovestje en de rest van zijn uitrusting, merkte een bestuurder de jongeman niet of althans te laat op. De 93-jarige automobilist reed in op de seingever die zo onder het voertuig terechtkwam.”
Mensen die niet in staat zijn om te rijden, omdat ze vaak dronken, aan de drugs, oververmoeid of te oud zijn, lopen vanzelf tegen te lamp. Een ernstig ongeval te wijten aan rij-onbekwaamheid wordt meestal voorafgegaan door een tiental bijna-ongevallen of overtredingen. Deze bestuurders zouden in dergelijk systeem meestal al lang hun rijbewijs kwijt gespeeld zijn én daardoor effectief niet meer op de baan zijn. Of de politie kan gewaarschuwd worden indien iemand tijdens een rit de ene overtreding na de andere maakt en een interventie doen om de persoon te laten blazen. Nu moeten we meestal wachten tot zulke bestuurders een ernstige ongeval veroorzaken vooraleer er een rijverbod komt, dat dan ook nog eens makkelijk omzeild kan worden...
De leefkwaliteit als tweede grote winnaar
Naast een sterke verbetering van de verkeersveiligheid kunnen we ook een enorme winst in levenskwaliteit realiseren. Als je de snelheid kan bepalen die ergens gereden wordt, heb je een enorme leefbaarheidshefboom in handen. Zones 30, fietsstraten en woonerven kunnen eindelijk zonder veel poespas ingevoerd worden, wat de aantrekkelijkheid van de fiets en de levenskwaliteit van bewoners aanzienlijk verhoogt. Ouders hoeven dan minder taxichauffeur te spelen, want kinderen fietsen overal zelf naartoe. In tijden van acute tijdsstress, is dit een enorme troef, zoals de inwoners van de Nederlandse Fietsstad Houten dagelijks ondervinden.
Een versnelde uitbouw van een fietsroutenetwerk is van economisch levensbelang
Fietsstraten bieden een alternatief voor fietsinfrastructuur. Helaas beschouwen veel chauffeurs fietsers als een obstakel dat zo snel mogelijk moet ingehaald worden, in plaats van als een volwaardige partner in het verkeer. (afbeelding Bonheiden).
De economische voordelen van de fietsende burger zijn enorm voor een dichtgeslibde regio als Vlaanderen. Met het succes van de elektrische fiets valt er dan ook meer dan ooit te winnen bij een snelle uitbouw van een degelijk functioneel fietsroutenetwerk. Wegen die momenteel sluipwegen zijn, zijn vaak ideaal geschikt voor functionele én aantrekkelijke verplaatsingen. Fietsen is daar nu levensgevaarlijk. Een fietsstraat of de toepassing van plaatselijk verkeer is hiervoor vaak de ideale oplossing. Nu leidt het concept van fietsstraat in de praktijk vaak tot verkeersagressie. Met een ‘SAC’ zal de fietsstraat volledig tot zijn recht komen.
De oproep tot plaatselijk verkeer wordt nu bovendien zelden toegepast, omdat het in de praktijk niet afdwingbaar is of als te beperkend wordt aanzien. Met een internet of cars kan zeer gemakkelijk nagegaan worden of verkeer plaatselijk is: bij stilstand van bijvoorbeeld meer dan 2 minuten in een te bepalen zone is het verkeer plaatselijk, of indien de persoon dit in een recent verleden vaak gedaan heeft. De zones kunnen door gemeentebestuur of mobiliteitsraad nauwkeurig afgebakend worden, zodat je enkel het gemotoriseerd verkeer krijgt dat je wenst.

De lijst met mogelijkheden en voordelen is schier eindeloos
We gaven al tal van voordelen, maar de lijst kan makkelijk aangevuld worden:

 • Minder ongevallen, gelijkmatige snelheid, betere verkeerssturing = veel minder files!
 • Een duurzaam mobiliteitsbeleid voeren wordt vele malen gemakkelijker en dus effectiever.
 • Het stressniveau bij met name de actieve weggebruikers zal sterk dalen, evenals de ongerustheid bij ouders. Meer mensen zullen opnieuw zonder angst op de fiets durven springen wat een énorm gezondheidsvoordeel meebrengt.
 • Het brandstofverbruik zal aanzienlijk dalen, zoals de toepassing bij tal van bedrijven aantoont
 • Waarschijnlijk zullen automobilisten voor korte ritten vaker de fiets nemen.
 • Als het systeem op punt staat, kunnen alle snelheidsremmers weg, tot vreugde van zowat alle weggebruikers
 • Tijdsafhankelijke en plaatsgebonden snelheidsbeperkingen. Waar men nu alles in grote zones indeelt, kan men veel fijner te werk gaan, tot op kruispuntniveau. Blokrijden wordt ook veel gemakkelijker, 90km/u op de Brussels ring tijdens drukke momenten, zonder één bord te plaatsen. Van zodra de technologie het toelaat, kan men de snelheid zelfs laten afhangen van de aan- of afwezigheid van andere weggebruikers.
 • Vrijmaken van middelen bij politie & justitie
 • Woninginbraken, terrorisme: indien hier een democratische consensus over is, wordt dit onder meer via datamining veel makkelijker opspoorbaar.
 • ...
Maar hoe zit het dan met...
 • … mogelijke stress achter het stuur? Niemand is perfect. Het is niet zo dat bij elke door het systeem gedetecteerde overtreding er ‘punten van je rijbewijs gaan’. Er zullen waarschuwingen gegeven worden, er kan een tolerantiedrempel op mensenmaat bepaald worden. In een proefproject met voldoende bestuurders kan alles wat ingevoerd wordt op voorhand grondig worden getest. In tegendeel zelfs, rijden in een veiligheidscultuur zal veel aangenamer zijn dan dat nu het geval is. Waar rijd je het meeste relaxt, in Noorwegen of Sicilië?
 • … de privacy? Het systeem komt eigenlijk neer op het drastisch verhogen van de pakkans, iets waar zowat iedereen voor pleit. Het gros van de data zal volledig beveiligd afgehandeld worden door computers. In se verschilt dit nauwelijks met de dagelijkse werking van je (getraceerde) gsm of het afhandelen van elektronische betalingen. De boetes of strafpunten voor het rijbewijs zelf zullen ook in sterke mate volautomatisch toegekend worden. De enige personen die toegang zullen hebben tot de overtredingen, hebben nu ook al toegang tot de databank achter de honderden flitscamera’s in het land. Je zou ook 99% van de data nooit kunnen doorsturen, zelfs dan heb je nog een verhoging van de pakkans met factor 1000.
  Omdat het over specifieke te ontwerpen hardware gaat, kan men de beveiliging tegen indringers tot een zéér hoog niveau opdrijven, gelijkaardig aan de veiligste webbanking. Conclusie: je 'virtualiseert' eigenlijk het verkeersbeleid zonder dat er fundamenteel iets verandert.
 • … onze vrijheid? Dit is een verhaal van vrijheidsbevordering in plaats van vrijheidsberoving. De vader van het liberalisme, John Stuart Mill, gaf al aan dat er grenzen aan de vrijheid zijn. Zelfbescherming geeft mensen individueel of collectief het recht om in te grijpen in de vrijheid van handelen van een van de hunnen.
  Regels zijn in het geval van het verkeer zelfs een voorwaarde voor vrijheid. Stellen we geen duidelijke regels, dan eindigen we in chaos. Het op grote schaal schenden van deze regels, heeft inmiddels een grote groep van weggebruikers van hun vrijheid beroofd. Veel kinderen, ouderen maar ook volwassenen komen uit schrik voor eigen leven zelf de straat niet meer op, ze zijn afhankelijk van de goodwill van anderen. Sommige straten zijn door verkeersdelinquentie ‘no-go’-zones geworden voor alle actieve weggebruikers. Een neutrale, laissez-faire overheid kiest in werkelijkheid partij voor de sterksten. In Weg van de Mobiliteit stelt Kris Peeters:
“Een consensusvoorwaarde is die van de door regels en afspraken beperkte, maar precies ook daardoor gegarandeerde vrijheid. Neem de wegpiraat, die ‘s nachts de straten onveilig maakt. Zijn vrijheid is de onvrijheid van de bewoners wiens slaap hij rooft”

En wat te zeggen van de slachtoffers van verkeersongevallen, die de rest van hun leven met zware fysieke of mentale beperkingen door het leven moeten? Of al het menselijke talent dat nooit tot volle ontwikkeling is gekomen, omdat zij een hardrijder op hun weg tegenkwamen? Eigenlijk verandert er niet veel voor de voertuigbestuurders. De verkeersregels zijn dezelfde gebleven, iedereen kan gaan en staan waar ze willen. Ze worden alleen strikt opgevolgd. De gewonnen vrijheid bij zovele andere weggebruikers is echter enorm.
Spotgoedkoop
Als je het systeem koppelt aan de slimme kilometerheffing, kan je de kosten van zo’n verkeersveiligheid 2.0 grotendeels wegcijferen. Het financiële plaatje is hoe dan ook een no-brainer. Een snelle oefening voor de basisversie. Aan € 125 per ‘Rookiedongle’-tracker (levensduur 5+ jaar), bedraagt de totale kostprijs voor de uitrusting van elk voertuig in België slechts € 700 miljoen. Ter herinnering: voor terreurbestrijding werd onmiddellijk € 400 miljoen vrijgemaakt, waarvan € 200 miljoen jaarlijks. Naast de aanschaf van de voertuighardware, zal er ook een investering moeten gebeuren in het opzetten en operationeel houden van onze publieke verkeerscloud. En uiteraard moeten de gewesten en gemeenten aan de slag om het wegennet in detail te inventariseren. De kosten hiervoor liggen aanzienlijk lager dan de investering in de voertuighardware. Het totale kostenplaatje blijft hoe dan ook een fractie van de vermijdbare verliesposten die het verkeer nu veroorzaakt. De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen alleen al, bedroegen in België in 2014 zo’n …  € 12 miljard (zie ook FAQ). De slimme kilometerheffing laat toe bijkomend miljarden te besparen doordat er minder nood is aan grote infrastructuurwerken. Daarnaast maakt ze op haar eentje de nodige ambitieuze klimaatdoelstellingen van 2020 haalbaar.

Nadelen en verliezers van het systeem

Wie of wat zal niet bij een dergelijk systeem gebaat zijn? Te verwachten valt dat de inkomsten uit boetes drastisch zullen dalen. Producenten van verkeersmeubilair, verzekeraars en carrosseriebedrijven zullen een lagere omzet hebben. Hetzelfde geldt voor autoproducenten die van vermogen en ‘sportiviteit’ hun handelsmerk hebben gemaakt en zich niet aanpassen aan de nieuwe tijdgeest. Ook de parkeerwachters zullen zich moeten herbronnen: het tot op 1m nauwkeurige Europese satellietsysteem Galileo zal het foutparkeren drastisch beïnvloeden. Het komt er voor deze stakeholders dus op aan zich tijdig in te pluggen in dit nieuw, toekomstbestendig systeem.


Uitdagingen
Technisch is er geen enkel bezwaar om het voorgestelde systeem uit te bouwen. Desalniettemin blijft het een uitdaging van formaat. Het systeem zal immers zéér betrouwbaar en performant moeten zijn. Ook moet het voldoende toegankelijk zijn, dummy-proof, zo je wil. Onze universiteiten en bedrijven (Drivolution, Rookiedongle, Sentiance, Option, Melexis, BE-Mobile, LSEC, L-Mob, iMinds, IMob, UGent, ...) hebben een uitstekende track-record in de domeinen verkeersveiligheid, autosensoren, telematica, dataverwerking en cryptografie. Ook op de wereldmarkt zijn er heel wat spelers (Danlaw, Verizon, Vasco, Kapsch, ...) die zich intussen met relevante technologie bezighouden. Aan bollebozen geen gebrek, de uitdaging bestaat erin ze op dit soort projecten aan het werk te krijgen. Dat is nu vaak niet het geval, getuige de bekende quote van een Facebook-werknemer:


"The best minds of my generation are thinking about how to make people click ads. That sucks."

Cynici zullen zeggen dat zo’n systeem politiek niet haalbaar is of dat je er nooit draagvlak voor zal vinden. Omdat inspraak en gedragenheid bij de bevolking cruciaal is voor het succes, bekijk ik kort wat de bedreigen en kansen zijn in onze democratie van vandaag.
Politieke patstelling? De deliberatieve democratie als breekijzer
In West-Europa zakt het vertrouwen in de partijdemocratie stilaan naar een historisch dieptepunt. Luc Huyse stelt in zijn boek De Democratie voorbij (2014):

“De uiterste houdbaarheidsdatum voor de democratie zoals we die nu kennen, komt nabij.
[…]
In feite wankelen de twee pijlers die elke democratie rechthouden. Legitimiteit is de eerste. Dat wil zeggen dat de meeste mensen in alle lagen van de bevolking ervan overtuigd zijn dat de politieke wereld en zijn bemanning hun vertrouwen waard is. Slagkracht is de tweede steunpilaar: het vermogen van de overheid om te zorgen voor veiligheid, werk en welvaart”.
Een valkuil van de partijpolitiek is bovendien dat de symboolwaarde voor de vermeende achterban vaak zwaarder weegt dan een rationele keuze voor het algemeen belang. Onze ruimtelijke ordening en het mobiliteitsbeleid zijn hiervan schoolvoorbeelden.
Uit die hoek moeten we, tot bewijs van het tegendeel, geen gedurfde initiatieven verwachten. Referendum dan maar? Te verwachten valt dat je zo’n oplossing via de grote media en in een beperkt tijdsbestek nooit degelijk uitgelegd krijgt, noch dat je een diepgaand debat onder burgers krijgt. Gelukkig zien we al even nieuwe vormen van politiek meedenken en meedoen op het toneel verschijnen. Luc Huyse over de deliberatieve raadpleging of democratie:
‘De woorden die bij dat idee meestal terugkomen zijn: een alternatief voor verkiezingen, overleg tussen gewone burgers en buiten politieke partijen denken. In een deliberatieve democratie heeft iedereen toegang tot de discussie, wisselen we met respect informatie en argumenten uit en zoeken we naar een brede consensus. De besluiten die op die manier uit de bus komen, bezorgen we rechtstreeks aan het parlement en de regering”

Een van de grondleggers is James Fishkin. Beroemd is intussen zijn experiment over de toekomstige energievoorziening in oliestaat Texas. Bij een klassieke bevraging (opiniepeiling), was 57% van de deelnemende Texanen tégen hernieuwbare energie. Vervolgens liet Fishkin een representatieve selectie van Texanen samenkomen. Zij kregen van uiteenlopende experten objectieve informatie. Via professionele moderatoren gingen ze vervolgens uitgebreid met elkaar in discussie. Na afloop mochten ze blind stemmen. Het resultaat? Slechts 16% was nog tegen hernieuwbare energie. Ook psycholoog Paul Verhage breekt in zijn boek Autoriteit een lans voor deze methode:

“Fishkins methode biedt een remedie tegen het cynisme van deze tijd. Geef mensen voldoende informatie, laat hen daarover onderling overleggen, overtuig hen ervan dat hun mening er werkelijk toe doet en een reële impact op het beleid zal hebben, en je ziet merkwaardige fenomenen. Heel veel deelnemers hebben dankzij de informatie en het overleg aan het einde van de rit, een andere, meer doordachte mening dan bij aanvang. De keuze die ze vervolgens maken, door stemming, is heel vaak in het algemeen belang en gaat regelrecht in tegen het individualistische mensbeeld van de homo economicus.”

Dergelijke moderne burgerinspraak is wereldwijd aan een indrukwekkende opmars bezig en ook in eigen land zet de Senaat in op een proces van democratische vernieuwing. Recent deed David Van Reybrouck in dit kader nog een onderbouwde oproep om verschillende thema’s via dergelijke nieuwe vormen van democratie te behandelen. Een nieuwe aanpak van verkeersveiligheid is bij uitstek een thema dat zich hiertoe leent.

Naast een klimaattop, ook een verkeersveiligheidstop
Bedrijven, overheid en kennisinstellingen moeten de handen in elkaar slaan om van deze verkeersrevolutie werk te maken. De Vlaamse klimaattop toont een mogelijk te volgen weg. Moeten ook zeker betrokken worden: het BIVV, VSV, Fietsberaad, Fietsersbond, een stuurgroep van specialisten (verkeerskunde, IT, human/computer interaction,  pschychologie, antropologie, marketing). Er kan een politiek-juridisch traject uitgestippeld worden, en een technisch-psychologisch traject.
In het politiek-juridisch traject moeten op zijn minst volgende punten verzekerd worden: rijbewijs met punten, inkomen- en vermogensafhankelijke verkeersboetes, volautomatische afhandeling van kleine overtredingen. Dit moet ingebed worden in een vernieuwend democratisch initiatief, de deliberatieve democratie.
Het technisch-psychologisch traject moet komen tot een zo effectief mogelijke oplossing op korte termijn, bvb. 1 januari 2020.

Met Europa als het kan, zonder als het moet.
Een dergelijk project kan het beste op Europese schaal op touw gezet worden. Jammer genoeg is de autolobby in de Europese besluitvorming oppermachtig, waardoor ik hier niet te veel op zou inzetten. Samenwerken met Nederland is een optie die zeker moet onderzocht worden, maar kan het project ook op de lange baan schuiven.
Als er één land is waar zo’n systeem zijn nut kan bewijzen, dan is het België wel. Geen enkel Europees land heeft bij mijn weten zoveel te winnen. Dankzij onze Ruimtelijke Wanordening leven we langs onze verbindingswegen en zijn onze files de langste van de wereld. We zijn een fietsend volk, maar hebben nog onvoldoende de nodige infrastructuur. Onze verkeersmentaliteit staat nog mijlenver af van die in de Europese toplanden. Zowel qua verkeersgebonden leefkwaliteit als verkeersveiligheid bengelen we dan ook achteraan alle Europese ranglijsten. Het gevoel dat er ‘eindelijk iets moet gebeuren’, inclusief de toepassing van bvb. zwarte dozen,  wordt dan ook breed gedragen.
Langs de andere kant zijn we met onze verplichte digitale identiteitskaart een wereldpionier. De integratie van onze overheidsdatabanken gaat elk jaar vooruit. We beschikken over topbedrijven, kennisinstellingen en over de investeringsmiddelen om dergelijk systeem op poten te zetten. Redenen te over dus, om hier het voortouw te nemen en een wereldwijde verkeersomwenteling in gang te zetten.


Over de auteur:
Dominique De Munck
Voorzitter Fietsersbond Begijnendijk - lid mobiliteitsraad Begijnendijk
Licentiaat informatica/communicatiewetenschappen & aanv. opleiding Milieuwetenschappen

Gegevensanalist/Blogger http://transitienu.blogspot.be  /Duurzaamheidsdenker en -doener